Menu

Cutting

* Women's Shampoo & Haircut                    $24.00

* Women's Shampoo, Haircut and Style            $30.00


* Men's Haircut                                $12.00

* Children's Haircut's                   start at $8.00

Coloring

* Color                                          $50.00

* Color and Haircut                              $70.00

* Highlight / Lowlights                 starting at $55.00

* Hilights with Foils                   starting at $25.00 

* Balayage Hilights                    starting at $70.00

Perms

* Full Perm                                      $65.00

* Spiral Perms                         starting at $90.00

Other Services

* Facial Waxing                        starting at $10.00

* Up-do's                              starting at $50.00

* Keratin Smoothing System              starting at $120.00